Vervuilde grond Langstraatspoordijk: geen probleem creëren, hoef je ook geen probleem op te lossen

Het is bekend: de Gemeente Heusden (en de Provincie) zitten in hun maag met vervuilde grond voor een groot deel afkomstig van de afgraving van de Halvezolen spoordijk in de Baardwijkse Overlaat.
Zie ook onze eerdere blog waarin wij schreven over de zienswijze / het bezwaar, dat wij indienden tegen het het gebruik van deze vervuilde grond.

De gemeente is nu aan het dubben of zij mogelijk een andere procedure wil volgen om die vervuilde grond toch te kunnen gebruiken. In plaats van het doorgevoerd krijgen van de zogenaamde Tweede Wijziging van de Nota Grondbeheer (waartegen wij bezwaar hebben gemaakt) overweegt zij nu een Artikel 63 Besluit Bodemkwaliteit. Daarmee probeert zij voor zichzelf ruimte te creëren om zwaar vervuilde grond overal in de gemeente via een bodemklassekaart te gebruiken op plaatsen met klasse “Industrie”. Immers als de gemeente 110.000 m3 grond niet in enkele grote projecten kan gebruiken kost dat volgens wethouder van der Poel 4,5 miljoen euro. (We hebben na herhaaldelijk vragen nog steeds geen kostenuitsplitsing van het college ontvangen!)

Graaf de Spoordijk niet af! Dan geen vervuilde grond probleem

In overleg met de Stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen, de Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden en de Stichting Van GOL naar Beter hebben wij dus naar oplossingen gekeken om dit gebruik van vervuilde grond te voorkomen.
Het antwoord is verrassend simpel: Graaf de 332 meter spoordijk niet af! Dan blijf je ook niet zitten met vervuilde grond.

Behoudt de mooie spoorbruggen en spoordijk, veel goedkoper om niet af te graven

Prachtige monumentale brug waarvan de spoordijk afgegraven zou worden.
Op oude brugpeilers wil men een nieuwe betonnen brug leggen en alle bomen en bosschages langs de dijk kappen.
De vervuilde afgegraven grond wil de gemeente vervolgens in de Biessertpolder en de Baardwijkse overlaat gebruiken.

Als vereniging voor erfgoed en groen kunnen wij ons goed vinden in de argumenten van de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen. Niets voor niets heeft de FBL in het verleden voor het behoud en herstel van deze prachtige oude bruggen hoge Nederlandse en Europese prijzen ontvangen. Nu op deze grove manier aantasten is dan ook buitengewoon onwenselijk. Zie ook deze video

Maar ook de natuur en bomen rondom de spoordijk verdwijnen in het plan. En zouden gewoon kunnen blijven staan als de afgraving wordt afgeblazen. Daarom is ook de Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden al vanaf de start van het GOL tegen het plan.

Het plan gaat met name over de aanleg van en fietssnelweg die vier meter breed zou moeten zijn en dat lukt op de oude historische bruggen niet overal. Maar zelfs de Fietsersbond heeft duidelijk aangegeven het niet met de plannen eens te zijn. Kortom een plan dat wel veel kritiek ontmoet en maar weinig vrienden lijkt te kennen.

En dat terwijl de kosten van het afgraven van de dijk en de aanleg van de nieuwe bruggen ongeveer 8 miljoen kost en daarboven op nog een rekening kan komen van het verwerken van de afgegraven vervuilde grond. Als dat niet lukt ligt (en dat denken wij) komt daar nog 4,5 miljoen aan extra kosten bovenop. Voor 12,5 miljoen moeten er in onze omgeving toch zinvollere dingen te doen zijn dan een plan uitvoeren dat niemand wil.

Gezamenlijk verzoek aan de politiek: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

De hierboven genoemde partijen hebben daarom de handen maar in elkaar geslagen en nogmaals aan de Gedeputeerde Staten (met kopie naar de statenleden) en het College van de Gemeente Heusden (met kopie naar de gemeenteraadsleden) gevraagd bovengenoemde optie te onderzoeken.

En voorts nog eens met argumenten aangegeven waarom de partijen vinden dat deze grond niet gebruikt kan worden in de Biessertpolder en Baardwijkse Overlaat. Niet alleen vanwege wetgeving (Wet Natuurbescherming, Wet Bodemkwaliteit, Waterwet), niet volgens lokale richtlijnen (Verordening Ruimte Noord-Brabant, specifiek ook tav de Groenblauwe Mantel, Kader Richtlijn Water, Waterbeheersplan). Maar vooral ook vanuit de algemene zorgplicht die de onze bestuurders ten aanzien van het milieu hebben.

De eerste partijen hebben naar wij begrepen al aangegeven de spoordijk te willen handhaven (In Heusden: CDA, Heusden Transparant, Heusden Verbindt, GroenLinks, D66, in Waalwijk Samen Waalwijk). Wij hopen dat de andere partijen zich hierbij aansluiten en zorgen dat de Langstraatspoorbruggen inclusief spoordijk in stand blijft, er dus ook geen vervuilde grond probleem wordt gecreëerd en heel veel geld bespaard wordt.