Kap de Kap

Kaalslag in de Polder – Kies voor het altenatief

Stop het onnodig kappen van bomen en bosschages in onze polder

De kap van bomen en bosschages in het kader van het GOL veel groter dan gepresenteerd aan burgers, belanghebbenden en gemeenteraad. Veel van deze kap is bovendien onnodig. Als de plannen in de praktijk zo slecht uitpakken, is het goed om de plannen bij te sturen. Bijvoorbeeld door een ander tracé te kiezen voor de Bossche Sloot. Dat is ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch een beter plan en is veel goedkoper in de aanleg. En spaart de volledige groene opgang volledig. Er hoeft veel minder gekapt te worden!

Wandelaars en hondenuitlaters overigens opgelet: check even of je favoriete rondje richting het Engelermeer nog wel blijft bestaan. Zeker aan de westkant van het Engelermeer krijg je te maken met de randweg.

Bosschages rondom het wiel en Groene opgang naar de dijk worden gekapt,
inclusief bomen op de Engelense weg

Steun Het Vlijmens Lint

Het Vlijmens Lint maakt bezwaar bij de rechter.

Het Vlijmens Lint heeft een bezwaarprocedure tegen de verleende kapvergunning opgestart bij de rechter. Want wij zijn van mening dan burgers en belanghebbenden slecht zijn geïnformeerd door de Provincie en de Gemeente Heusden zowel over de kapvergunning als in het proces van de verlening van deze kapvergunning.

De vereniging heeft zowel bij Provincie als Gemeente tijdig geïnformeerd, maar heeft geen informatie ontvangen, hoewel dat wel beloofd was. En vervolgens heeft de gemeente de vergunning gepubliceerd zonder vermelding van de lokatie. Dat is niet de bedoeling van het proces dat de omgevingsvergunningen wettelijk regelt. En alternatieven voor de kap zijn onvoldoende bekeken.

Het is goed om je visie ook te laten horen aan het college en gemeenteraadsleden, zodat ook zij actie kunnen nemen.

De kap van bomen en bosschages


Kap van Bosschages tussen wiel en dijk
Zo verdwijnen de bosschages en het oplopend groen tussen het wiel en de Voordijk helemaal. En komen ze ook niet terug.
In eigenlijk alle rapporten van het GOL staat dat deze bosschages kernkwaliteiten van het gebied zijn en dat er ook minimale schade zou zijn die hersteld zou worden. Niets blijkt minder waar. Alles wordt omgehaald en er is geen ruimte om terug te planten.

Kap van Bomen langs de Engelense weg
Ook de 50 jaar oude zomerlindes langs de Engelense weg zouden gekapt moeten worden. De bomen zouden terug geplant worden, maar volgens de laatste informatie is dat niet mogelijk door nieuwe eisen van leidingenbeheer. De bestaande bomen zouden van deze eisen geen last hebben. Met het andere tracé is de kap trouwens überhaupt niet nodig!

Kap van Bomen langs de Gemeint
De laanbeplanting langs de Gemeint wordt ook zwaar aangetast. Alle zomereiken aan de noordzijde van de Gemeint moeten worden gekapt, samen met een aantal ratelpopulieren en essen. De reden is dat de weg een decimeter of wat verhoogd moet worden, om als dijk in het overstroomgebied te dienen. Het waterschap stelt normen in geval van een dijk in verband met mogelijke ontworteling van de bomen. Maar onduidelijk is of zij andere normen hanteert voor een normale dijk of een dijk die volgens het waterschap zelf maar eenmaal in de 150 jaar dienst zal doen als dijk. Evenmin horen wij van de Provincie of er is overwogen de weg iets oostelijker te plaatsen. De bomen aan de oostzijde blijven immers wel staan en herplant aan de westzijde is ook geen probleem. Dat staat immers al gepland.

Kap van overige bomen en bosschages
In totaal worden er nog veel meer bomen gekapt. Het is van groot belang dat er vak voor vak gekeken wordt en in sommige gevallen van boom tot boom. De huidige aanvrage is veel te grof. De Provincie heeft, ook naar eigen zeggen, heel ruim aangevraagd, en wil veel preciezer kijken. Maar de praktijk leert dat als de aannemers met de shovel eenmaal aan de gang zijn, er van de gewenste nuance niet veel meer overblijft.

Onderstaand de aangevraagde kapvergunning, maar intussen zijn er extra kapvergunningen in proces.

Een overzicht van alle te kappen bosschages en bomen.
De vlakken binnen de rode lijnen worden geheel geruimd.
De punten zijn vergunning plichtige individuele bomen

Prima alternatieven voor kap aanwezig!


Alternatief tracé voor de Bossche Sloot is veel beter
Met een alternatief tracé voor de Bossche Sloot kan de hele bosschage tussen het wiel en de Voordijk blijven staan. Goed om te weten dat de sloot aan beide kanten van de sloot 5 meter ruimte nodig heeft om de sloot schoon te houden en de kanten te maaien.

Voorgestelde GOL tracé gaat dwars door biotoop rondom wiel heen en ook dwars door kantbeplanting.

Voorgestelde GOL tracé

Alternatief 1: Om het wiel heen
Door eenvoudig door het ruimte in de natte parel heen steken waar nu de oude olieleiding kist ligt, door te steken naar het veldje in de oksel van de Gemeint en de Engelenseweg, via een brug onder de Engelense weg door naar de overkant en ten oostenlijk langs het wiel naar de huidige loop van de Bossche Sloot. (Tekening hieronder geeft nog een verkeerd beeld, sloot zal links onderin door het open gebiedje gaan, tekening wordt aangepast.) Tracé door het wiel heen is afgewezen om de bestaande biotoop te handhaven.

Voordelen: ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch veel beter. Zowel behoud biotoop rondom wiel als veel minder schade aan randbeplanting. Geen effect op hoogwater voorziening. En veel goedkoper in uitvoering. Want geen afgraving opgang, geen duikers van 40 meter lang, geen ecotunnel van 40 meter lang (niet zinvol en niet nodig onder een fietspad).

Beste alternatief, minimale schade, veel goedkoper

Alternatief 2: Naar de bestaande sloot

De loop naar de bestaande sloot en dus de bestaande infrastructuur. De sloot loopt zoveel mogelijk langs de bosrand. En pakt dan de oude sloot op.

Voordelen: ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch veel beter. Behoud biotoop rondom wiel. Wat meer schade randbeplanting. Geen effect op hoogwater voorziening. Goedkoopste in uitvoering. Want geen afgraving opgang, geen duikers van 40 meter lang, geen ecotunnel van 40 meter lang (niet zinvol en niet nodig onder een fietspad).

Goed alternatief, minder schade, goedkoopst

De provincie kan of wil vreemd genoeg ons geen kostenopgave doen voor de huidige plannen. Dus kunnen wij geen inschatting maken voor de zonder meer stevige besparingen.

De vereniging heeft met meerdere deskundigen gesproken over dit alternatief.
Landschapsarchitect Bob van der Vliet is heel stellig. Alternatief 1 is veel beter dan het bestaande GOL plan, past beter in het landschap en is veel vriendelijker voor de natuur. Hij geeft met name ook het belang van de besparing van de kantbeplantingen als voordeel aan.
Ook de Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden heeft de Provincie (en het college van de gemeenten Heusden) in middels verzocht te kiezen voor Alternatief 1.

Aanpassingen Gemeint
De noordkant van de Gemeint wordt minimaal verhoogd, maar daarvoor moeten alle bomen aan de noord/west zijde van de Gemeint geveld worden. De Provincie heeft eerder aangegeven dat dat noodzakelijk zou zijn vanwege mogelijke ontworteling van de bomen bij hoogwater. Het hoogwater komt volgens het Waterschap zelf eenmaal in de 150 jaar voor. De vraag is allereerst dus of de eisen voor de ontworteling dezelfde zijn voor een dijk waar het water dagelijks tegenaan klotst of een dijk waar dat gecontroleerd eenmaal in de 150 jaar gebeurd. Immers tot de overloop wordt pas besloten als eerst de Moerputten en dan het Vlijmens Ven onder water is gezet. De Biessertpolder is het volgende compartiment en het Engelermeer het laatste compartiment. Dit is de dijk tussen Biessertpolder en Engelermeer.

Als kap dan toch nodig blijkt, dan is het mogelijk een optie om de dijk een fractie meer oostelijk te leggen. Ook dan worden de lange rij bomen bespaard.

De Provincie heeft aangegeven aangegeven onze ideeen met de aannemer te zullen bespreken.

Achterzijde natte parel langs het Engelermeer
Een meer recent idee in verband met de grote kap in de natte parel is om de nieuwe randweg naast het Engelermeer verdiept neer te leggen. De nieuwe weg gaat immers het tracé van de huidige sloot volgen. Waarom de sloot niet gebruiken om de weg licht verdiept neer te leggen. Of het fietspad op een dijk. In beide gevallen veel beter voor de recreanten op het Engelermeer. Immers het geluid zal met de normale westelijke wind over het water ver dragen.

De compartimentsdijk zou dus naast de weg gebouwd kunnen worden, dat geeft nog minder geluidsoverlast. Is ook veel beter voor de natte natuurparel waarlangs de weg gepland is te lopen en waar door de weg veel bomen moeten verdwijnen. Iets slimmer plannen bespaart veel natuur. Zo wordt ook het wateropslaggebied vergroot ten opzichte van de Gemeint als compartimentskade. Precies waar het Waterschap (en de Provincie en Gemeente) naar op zoek zijn!

Het GOL plan oostelijk van Vlijmen