EVZ De Groene Rivier

Zie ook de update van onze plannen op naar aanleiding van de HoWaBo 2 opgave

Klik hier

Het Vlijmens Lint is voor uitvoering van de Groene Rivier

  1. Uitvoering van een veel robuustere ecologische verbindingszone dan de kale dunne streep van 25 meter nu.
  2. Aaneengesloten stelsel van verblijfsgebieden voor wild van Moerputten,Vlijmens Ven, Engelermeer, Sompen en Zooislagen, Haarsteegs Wiel.
  3. Aanwijzing van de Groene Rivier als onderdeel van de Groenstructuurkaart van Gemeente Heusden en als ecologische verbindingszone / Natuur Netwerk Brabant.
  4. Aanwijzing van Biessertpolder, Groene Rivier, Engelermeer, Sompen en Zooislagen en Haarsteegs Wiel als onderdeel van het Van Gogh Nationaal Park.

De Groene Rivier aan de oostzijde van Vlijmen


Om ons gebied heen liggen een aantal belangrijke natuurgebieden. Aan de zuidkant kom je vanuit het Dommeldal, de Vughtse Gemeint, de Bossche Broek naar de Moerputten en het Vlijmens Ven, aan de oostkant het Engeler Meer en aan de noordkant via Sompen en Zooislagen, het Haarsteegs Wiel naar de Maas.

Door de ecotunnel onder de A59 en de ecologische verbindingszone langs de Voordijk worden de gebieden met elkaar verbonden.
Maar om dat ook echt te doen moeten de verbindingen dan wel robuust genoeg zijn. Het oorspronkelijke plan Hoogwater aanpak “s’-Hertogenbosch (HoWaBo) uit 2008 laat de ligging maar ook de gewenste breedte van de verbinding langs de Voordijk goed zien: de Groene Rivier.

Plan De Groene Rivier HoWaBo 2008 aan de oostzijde van Vlijmen

Groenstructuurkaart Gemeente Heusden: maar twee noord-zuid verbindingen


De plannen waren dus een Groene Rivier gelegen tussen de Voordijk en de Voorste Zeedijk en doorgaand langs de Maashoevenweg. En deze visie is ook overgenomen in het Structuurplan van de Gemeente Heusden van 2008. En ook op de Groenstructuurkaart van Heusden is het belang duidelijk te zien. Samen met de Baardwijkse overlaat is dit eigenlijk de enige noord-zuid verbinding voor de aansluiting van natuurgebieden

Groenstructuurkaart 2018-2022 Gemeente Heusden

Uitvoering in de GOL plannen beperkter


In de plannen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is de ambitie langs de Voordijk helaas heel veel kleiner geworden. Een smalle strip van 25 meter breed langs de Voordijk is bestempeld als ecologische verbindingszone. Veel smaller dus zoals op onderstaande kaart te zien is.

De in het GOL geplande ecologische verbindingszone,
waar door de Gemeente Heusden plotseling een driehoek naast het wiel bij de Voordijk uitgesneden is.

Tot een ieders verrassing heeft de Gemeente Heusden de grond van een deel van de geplande ecologische verbindingszone verkocht aan een landbouwbedrijf. Gegeven het beleid geformuleerd in het Groenstructuurplan had zij deze grond niet mogen verkopen. Het betreft de driehoek gelegen tussen de Voordijk, de Engelense weg en nieuwe inprikker naar de Vijfhoevenlaan. Een groot deel van de grond, het deel dat aan de westkant van de huidige Bossche Sloot ligt was al eigendom van de gemeente, de rest zou bijgekocht worden.

De Vereniging heeft het college via de gemeenteraad verzocht deze aantasting van de Groenstructuur terug te draaien en de gronden weer terug te kopen. De gemeenteraadsleden hebben dit signaal opgepakt en hebben inmiddels een motie aangenomen waarin het college opgedragen wordt dat te doen. Wij volgen of daaraan inderdaad gevolg wordt gegeven.

Realiseren van de echte Groene Rivier is van groot belang

Inmiddels zijn wij bezig zowel met meerdere partijen in gesprek om te kijken hoe wij de Groene Rivier gerealiseerd kunnen krijgen. Dat zou een volwaardige verblijfs- en doorgangszone voor een breed spectrum aan wild tussen de verschillende natura 2000 gebieden betekenen.

Die partijen betreffen ten eerste politieke partijen op gemeentelijk niveau en op provinciaal niveau. Maar ook andere belangengroepen die onze ideeën delen. Maar ook de grootschalige initiatieven zoals de Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch en omstreken en het Van Gogh Nationaal Park. En als laatste mogelijke private investeerders. Het ziet er positief uit en wij hopen daar binnenkort meer over te kunnen laten weten!

Passend in de nieuwe opgave Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch en omstreken (HoWaBo 2)

Inmiddels is bekend geworden dat de oude waterberging opgave geen 14 miljoen kuub water is, maar dat gezocht wordt naar een waterberging van 50 miljoen kuub water. Een aanzienlijke verhoging met maar liefst 36 miljoen, waar ook in de GOL plannen van uit gegaan werd. Het Vlijmens Lint goede mogelijkheden voor aanvullende waterberging in combinatie de natuurontwikkeling van De Groene Rivier. Vrij simpel kan een nieuw compartiment worden gemaakt gelegen tussen de historische Voordijk, de op te hogen Voorste Zeedijk en de opgang van de Tuinbouwweg. Dit kan nog vergroot worden in combinatie met de Sompen en Zooislagen.

Het hele gebied kan dan ecologische verbindingszone worden gemaakt als in de oorspronkelijke ideeën van HoWaBo 2008. En onder de op te hogen opgang van de Tuinbouwweg kan middels een goede ecotunnel een goede wildverbinding gemaakt worden.
Daarmee komt ook de gewenste robuuste verbinding van Dommeldal en de Beerze/Kampina naar de Maas dichterbij.
Er is in de Groene Rivier vrijwel geen bebouwing, waardoor de realisatie relatief makkelijk gerealiseerd kan worden.

HoWaBo overzichtskaart, met links boven de Groene Rivier, nu al lichtbouw: reserveringsgebied HoWaBo

Klik hier om via een meer specifieke blog meer concreet te zien welke aanpassingen er nodig zouden zijn om de extra wateropslag te realiseren en in combinatie de ecologische verbindingszone te realiseren!

Passend in het Van Gogh Nationaal Park

De Groene Rivier is ook een fantastische aanvulling van de gedachtengang rondom het Van Gogh Nationaal Park.

Doelstelling van het Van Gogh Nationaal Park is een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat, met een prachtig landschap en cultuur om de hoek. Volgens het Park een absolute vestigingsvoorwaarde voor een succesvolle kenniseconomie. Het Van Gogh Nationaal Park beoogt een belangrijke kwaliteitsimpuls te leveren voor een gezonde en mooie woon- en werkomgeving voor bewoners en (internationale) kenniswerkers. Het wil Noord-Brabant toeristisch sterker op de kaart zetten, en geeft perspectief voor agrariërs, landgoedeigenaren en andere ondernemers en versterkt de internationale positie als economische topregio.

Van Gogh Nationaal Park volgt de Brabantse beekdalen. Door de ecotunnel onder de A59 kunnen deze prachtig
via de Groene Rivier aangesloten worden naar de natuurparels Sompen en Zooislagen en het Haarsteegs Wiel en zo naar de Maas

Cruciaal is daarbij wel de goede realisatie van de verbinding tussen de natuurgebieden. In de Groene Rivier is er ook ruimte voor de gewenste recreatie. De zone is immers breed genoeg om landschap, ecologie en recreatie (zowel fietsen op de Voordijk als wandelpad in de Groene Rivier zelf) te combineren, hetgeen in de huidige plannen niet het geval is.